November 17, 2015

Upravljanje procesom projektiranja

Upravljanje procesom projektiranja uključuje koordinaciju arhitekata, dizajnera i inženjera te aktivnu savjetodavnu ulogu u svrhu optimizacije nacrta, specifikacija i izbora materijala. Imamo mogućnost koordinacije BIM (Building Information Modeling) rješenja virtualnog dizajna što podrazumjeva izradu virtualnih modela objekata i složene analize tih modela. To omogućuje optimizaciju projektiranja već na samom početku projekta što dozvoljava transparentno, djelotvorno i učinkovito planiranje i upravljanje uključujući preciznu procjenu količina, upravljanje resursima, manje promjena i pametnu nabavu.